Có bao nhiêu hình thức chuyển nhượng L/C?

Có 2 hình thức chuyển nhượng L/C:
1. Chuyển nhượng từng phần (Partial transfer): Chuyển nhượng một phần giá trị L/C xuất khẩu gốc
2. Chuyển nhượng toàn phần (Full transfer): Chuyển nhượng toàn bộ giá trị L/C xuất khẩu

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan