Có bao nhiêu hình thức nhờ thu nhập khẩu?

Có 2 hình thức nhờ thu nhập khẩu chính:
1. D/P – Nhờ thu trả ngay: Bên nhập khẩu ở nước ngoài thanh toán ngay giá trị nhờ thu và nhận bộ chứng từ xuất khẩu nhận hàng
2. D/A – Nhờ thu trả chậm: Bên nhập khẩu đồng ý thanh toán bộ chứng từ/hối phiếu có kỳ hạn và nhận bộ chứng từ nhập khẩu để lấy hàng. Bên nhập khẩu thực hiện thanh toán vào ngày đến hạn.

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan