Có bao nhiêu hình thức nhờ thu xuất khẩu?

Có 2 hình thức nhờ thu xuất khẩu chính:
1. D/P – Nhờ thu trả ngay: Bên nhập khẩu ở nước ngoài thanh toán ngay giá trị nhờ thu và nhận bộ chứng từ xuất khẩu nhận hàng
2. D/A – Nhờ thu trả chậm: Bên nhập khẩu đồng ý thanh toán bộ chứng từ/hối phiếu trả chậm

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan