Hồ sơ phát hành thư tín dụng (L/C) gồm những gì?

Hồ sơ phát hành L/C ở hầu hết các ngân hàng hiện nay bao gồm:
1. Đơn yêu cầu phát hành L/C (theo mẫu riêng của từng ngân hàng)
2. Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản khác có giá trị tương đương
3. Hạn ngạch nhập khẩu hoặc giấy phép nhập khẩu được cấp với lô hàng nhập khẩu theo đúng với quy định quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước
4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng (nếu có)

Bài viết liên quan

Câu hỏi liên quan