Có bao nhiêu hình thức nhờ thu xuất khẩu?

nhờ thu xuất khẩu 1

Có 2 hình thức nhờ thu xuất khẩu chính: D/P – Nhờ thu trả ngay (nhờ thu và nhận bộ chứng từ xuất khẩu nhận hàng) và D/A – Nhờ thu trả chậm (từ hối phiếu trả chậm)