Có bao nhiêu loại phí ngân hàng hiện nay?

phí ngân hàng 1

Hầu hết các ngân hàng trong nước hiện nay đều có biểu phí cho các loại phí sau:
– Phí duy trì tài khoản
– Phí thường niên sử dụng thẻ
– Phí quản lý tài khoản ngân hàng
– Phí chuyển tiền và rút tiễn
– Phí giao dịch ở nước ngoài
– Phí in sao kê